Regulaminy


  • Regulamin sklepu internetowego Wolters Kluwer Polska Spółka z o,o, (profinfo.pl) obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. [zapoznaj się]
  • Regulamin ebooków chronionych znakiem wodnym obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. [zapoznaj się]
  • Regulaminy produktów online i offline [zapoznaj się]
  • Regulamin newslettera [zapoznaj się]
  • Regulamin akcji promocyjnej Kupony Wartościowe
    • do zakupów przedłużenia abonamentu publikacji elektronicznych [zapoznaj się]
  • Zasady uzyskania statusu VIP-a [zapoznaj się]
  • Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach Wolters Kluwer Polska SA [zapoznaj się]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z o.o.
(www.profinfo.pl) obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.


Spis treści:
1. Definicje pojęć
2. Postanowienia ogólne
3. Składanie i przyjmowanie zamówień
4. Realizacja zamówień
5. Zasady dostarczania zamówień
6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
7. Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
8. Miejsce i sposób składania reklamacji
9. Przepisy dotyczące Konsumentów
10. Postanowienie końcowe
11. Wejście w życie Regulaminu


§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć„Wolters Kluwer Polska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce pzechowywania dokumentacji ww. Spółki), pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.524 PLN, NIP: 583-001-89-31, REGON 190610277; posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej profinfo@wolterskluwer.pl oraz numerem telefonu 0 801 04 45 45;

Księgarni - należy przez to rozumieć księgarnię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.profinfo.pl;

Towarze - należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej, produkty elektroniczne a także czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej,

Usłudze - należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedawcę;

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto posiada opłacony abonament na korzystanie z produktów elektronicznych Sprzedawcy lub na korzystanie z prenumeraty czasopisma wydawanego przez Sprzedawcę.

Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne
§ 2

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni sprzedaży Towarów i Usług Kupującym.
2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy zasad nabywania od Sprzedawcy książek w wersji elektronicznej (ebooki), które to zasady określa Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r. dostępny na stronie http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin_ebooki.html

Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Księgarni;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Księgarni;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Księgarni lub wysłania druku zamówienia faksem na nr (+48 22) 535-80-87 lub listownie na adres: Wolters Kluwer Polska SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta".
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy profinfo@wolterskluwer.pl lub faksem na nr (+48 22) 535-80-87.


Realizacja zamówień
§ 4


1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą jest Wolters Law International następować będzie w terminie do 2 (dwóch) tygodni od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
5. Realizacja zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji w dwóch pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego następuje w terminach określonych w ust. 1 - 4 liczonych po upływie tych dwóch pierwszych dni.
6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 5 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
7. Realizacja zamówień na Usługi odbywa się na zasadach określonych na stronie internetowej http://szkolenia.wolterskluwer.pl/regulamin/.
8. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary lub Usługi zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze lub Usłudze.

Zasady dostarczania zamówień
§ 5


1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).
3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Paczkomaty InPost" dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost.
4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Pocztex Kurier 48" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora.
5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 - 4 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
6. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Kupującemu fakturę pro forma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu ceny Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione numery czasopism w sposób wskazany w zamówieniu.
7. Podane w ust. 2 - 6 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.
8. W przypadku programów komputerowych oraz czasopism w wersji elektronicznej dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych programów lub czasopism następuje na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie 2 dni od dnia realizacji zamówienia.

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług
§ 6

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 - 6 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 50 zł brutto - Sprzedawca;
b) w przypadku wybrania opcji "Paczkomaty - InPost"" - Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz firmy InPost, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 50 zł brutto - Sprzedawca;
c) w przypadku wybrania opcji "Poczta Polska lub inny operator" (od 1 stycznia 2015 r. „Pocztex Paczka48”)Kupujący w wysokości 11 zł brutto (14 zł brutto przy płatności przy odbiorze) za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz Poczty Polskiej, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 50 zł brutto - Sprzedawca;
d) przy wysyłce zagranicznej - Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora.


Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
§ 7

1. W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
c) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
d) dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
2. Określone w § 6 ust. 2 pkt a), c) - d) opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy wydaniu Towaru.


Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 8


1. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45 lub listownie na adres: Wolters Kluwer Polska SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer (+48 22) 535-80-80;
d) w przypadku prenumeraty czasopism Kupujący składa reklamacje telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
5. Zasady składania reklamacji dotyczących programów komputerowych zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej http://www.profinfo.pl/pomoc,regulamin.html

Przepisy dotyczące Konsumentów

§ 9


1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy Wolters Kluwer Polska S.A., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres Wolters Kluwer Polska S.A.: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienie końcowe

§ 10


1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

Wejście w życie Regulaminu

§ 11


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 24 grudnia 2014 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.profinfo.pl/obszar,regulamin-profinfo-stary.html

Załącznik nr 1

WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy


………………………………
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (ów):
…………………………………………………………………..…………………….…………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………
Numer zamówienia: ………………………………………………………………...
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ………………………………………..…..

Wolters Kluwer Polska S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

(informacja: odstąpienie od umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) ………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Posiadacz rachunku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………

Podpis konsumenta (-ów) * (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.